//www.poemas-del-alma.com/

lisbeth22

Mínteme

Cóntame se acaso
as túas bágoas
levan escrito
o meu reflexo.

---------

Cuentame si acaso

tus lágrimas

llevan escrito

mi reflejo.

---------

Se por casualidade
os teus beizos
acariciaron o meu nome
ao espirse o amencer.

---------
Si por casualidad

tu labios

acariciaron mi nombre

al desnudarse el amanecer.

---------


Cóntame sequera
que as túas mans
non dexesan bicar
outra pel que non sexa
a que eu visto.

---------

Cuentame siquiera

que tus manos 

no desean besar

otra piel que no sea

la que yo visto.

---------

E que nunca máis
deixes que as túas verbas
sexan abandonadas
por ver a Chornos liscar.

---------

Y que nunca más

dejes que tus verbas

sean abandonadas

por ver a Chronos escapar.

---------

Mínteme!...
Ainda que sexa un pouco...
Un anaquiño...
Unha migalla...

---------

Mienteme!...

Aún que sea un poco...

Un momento..

Una migaja...

---------

Mínteme!...

para que este derradeiro alento
leve consigo a razón...

---------

Mienteme!...

Solo para que este ultimo aliento

lleve consigo la razón...

---------

Ten piedade de mín...

Non deixes
que o meu corpo se valeire
como unha agulla
que perdeu o tempo.

---------

Ten piedad de mi...

 

No dejes 

que mi cuerpo se vacie

como una aguja

que perdió el tiempo.

---------

Non permitas 
que este reloxo 
deixe de latir.

---------

No permitas

que este reloj

deje de latir.

---------

Tan só

tes que lle dar 
corda.

Simplemente...
mínteme...

---------

Tan solo

tienes que darle

cuerda.

 

Simplemente...

mienteme...